ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 12 รายชื่อ

Author:

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 12 รายชื่อ

ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงชื่อโดยเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โดยในประกาศราชกิจจานุเบกษา จากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีใจความดังต่อไปนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม

๒. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์

๓. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ

๔. นายวราวุธ ยันต์เจริญ

๕. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์

๖. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ

๗. นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล

๘. นายยู่สิน จินตภากร

๙. นายสิรภพ ดวงสอดศรี

๑๐.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

๑๑. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

๑๒. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *