ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

Author:

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

วันที่ 21 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 น

นายเทวกฤต พรหมมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเพื่อชาติ ตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ.2566 ข้อ 120 วรรคแรก กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อชาติ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศให้พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *