ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Author:

ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่

อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุศิริน จังหวัดนราธิวาส
อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อำเภอเบตงและอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะข้าย้อย จังหวัดสงขลา ลงวันที่

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โตยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เนื่องจากยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งปรากฎเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรง ทั้งนี้ ห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง

โดยที่คณะรัฐมนตรีใต้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีและอำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา และให้นำพระรชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบและความปลอดภัย ในเขตพื้นที่ดังกล่าวแทน

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เนื่องจากปรากฎเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม เพื่อมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม หรือหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกอบกับเพื่อเป็นการปรับปรุงประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ให้เขตพื้นที่อำเภอยื่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง อำเภอกาบัง และอำภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบัาย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ข้อ ๓ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ การกำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อ ๔ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้บรรดาประกาศ คำสั่งหรือการดำเนินการใดที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนดขึ้น หรือการปฏิบัติการใดของศูนย์อำนวยการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศดังต่อไปนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับโดยต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ยกเว้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(๑) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุศิริน  จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  อำภอเบตง และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

(๒) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
(๓) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๓๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
(๔) ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแง และอำเภอสุศิริน  จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตนี อำเภอเบตงและอำเภอกาบัง จังหวัตยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับช้ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *