ชีวิตล่าสุด ‘วิน ธาวิน’ อดีตพระเอก ไร้คนจ้างหลัง ยอมลาวงการ ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดา

Author:

ยังจำกันได้มั้ย! อดีตพระเอก วิน ธาวิน น้องนาวิน ต้าร์ หายหน้าจากวงการ ทำตามความฝันหายหน้าหายตาไปนาน สำหรับอดีตพระเอก วิน ธาวิน เยาวพลกุล
น้องชายสุดหล่อของ นาวิน ต้าร์ เยาวพลกุล โดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงหลายเรื่องในช่อง 7 ซึ่งเป็นพระเอกคู่ขวัญกับสาว ขวัญ อุษามณีสำหรับอดีตพระเอก

dWq2Fj8.md.jpeg

dWq2IvR.md.jpeg

dWqCWB0.md.jpeg

วิน ธาวิน แจ้งเกิดจากละครเรื่อง พลิกดินสู่ดาว แต่ตอนนี้ห่างหายหน้าไปจากวงการบันเทิงถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถและฝากผลงานเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมไว้มากมาย
สำหรับ วิน ธาวิน เยาวพลกุล น้องชายสุดหล่อของ นาวิน ต้าร์ เยาวพลกุล แม้ในตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วแต่ความหล่อของวิน ก็ไม่มีลดละ
แถมอดีตยังเป็นคู่จิ้นกับสาวขวัญ อุษามณี อีกด้วย ผลงานเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้คือเรื่องเรือนพะยอมก่อนจะหายหน้าจากวงการบันเทิงไปล่าสุดเขาได้มาเปิดใจในรายการแฉ ถึงวินาทีตัดสินใจผันตัวเองไปเป็นพนักงานด้านวิศวกรรม ว่า

dWqCdUu.md.jpeg

dWqC08Z.md.jpeg

dWqCS0I.md.jpeg

ผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะ ถ้าเราน้อยใจ ผมว่าผมอยู่ไม่ได้ ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะ มันอยู่กับตัวเรา ถ้าเราไม่มีคนดูละคร ช่อ ง เ ข า ก็ไ ม่ ไ ห้ ล ะ ค ร เ ร า มั น ขึ้ น กั บ ว่ า เ ร า คิ ด อ ย่ า ง ไ ง
สัญญาหมดปี 2563 น่าจะแก่แล้ว ไม่มีคนดูเราแล้ว เวลา ที่ ผ่ าน ม า ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ข ว น ขว า ย แ ต่ โอ ก า ส เ ข้ า ม า สิ่ ง ที่ เ ร า ต้ อ ง กา ร ที่ สุด บ า ง ที มั น ม า ใ น ช่ ว ง เ วล า ที่ เ ร า ไม่

ต้ อง ก า ร เราต้องพร้อมที่จ ะ เ ผ ชิ ญ กั บ มั น เ มื่ อ มั น เ ข้ า ม า ล่ า สุ ด ห นุ่ ม วิ น ใ น ตอ น นี้ ไ ด้ ผั น ตั ว ม า เ ป็ น พ นั ก ง า น ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ที่ โ ร ง ง า น เก ลือ ป รุ ง ทิ พ ย์ ที่ จ .น ค ร รา ช สี ม า โ ด ย ย้ าย จ าก ก รุ งเ ท พ ฯ ม า อ ยู่ ที่ นี่ เ ล ย แ ล ะ เวลาว่าง ก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ำด้วย

dWqCYcP.md.jpeg

dWqCz2t.md.jpeg

dWqC4ye.md.jpeg

dWqCBTl.jpeg

dWqCflk.jpeg

dWqChvv.md.jpeg

dWqC3BE.md.webp

dWqC9qN.md.webp

dWqCT8V.md.webp

dWqCw7Q.md.webp

dWqC1gS.md.webp

dWqCK2n.md.jpeg

dWqCZFg.md.jpeg

dWqCgtW.md.jpeg

dWqCil2.md.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *