เปิดคำพูด ‘อุ๊งอิ๊ง’ โพสต์แบบนี้ คนด่าถึงพ่อ

Author:

ชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจี อุ๊งอิ๊ง ถาม ทักษิณ นักโทษหรือเทวดา เจอตอบกลับสั้นๆ

สุดจี๊ดว่า “เทวดาค่ะ” หลังดราม่าเดือดย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจ

หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เ ดิ น ท า ง ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง บิ น ส่ ว น ก ลั บ ม า รั บ โ ท ษ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

โดยพักรักษาตัวอยู่ชั้น 14 หอผู้ป่วยรับรองระดับสูง ก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่า

น า ย ทั ก ษิ ณ อ ยู่ ใ น เ รื อ นจำเพียงไม่กี่ช.ม. ก็ อ ยู่ นำ ตั ว อ อ ก จ า ก เ รื อ น จำ ไ ป รั ก ษ า ตั ว ยั ง โ ร ง พ ย า บ า ล

โดยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้ เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากรพ.ราชทัณฑ์

ไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษา ล่ า สุ ด ช า ว เ น็ ต ห ล า ย ค น เ ข้ า ไ ป แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ป็ น จำ น ว น ม า ก

ในไอจีส่วนตัวของ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร” ลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณ

โ ด ย มี ช า ว เ น็ ตคนหนึ่งตั้งคำถามว่า “นักโทษหรือเทวดาค่ะ” ทำให้ “อุ๊งอิ๊ง” ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่า “เทวดาค่ะ”

dW1F2SN.jpeg
dW1FCgV.md.jpeg
dW1FuCQ.md.jpeg
dW1F6IS.md.jpeg
dW1Frtn.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *