ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ให้ข้าราชการการเมือง พ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

Author:

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ให้ข้าราชการการเมือง พ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งฉบับแรก เป็นคำสั่งที่ 171/2566 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 8 มี.ค.2566 แต่งตั้ง นางลลิตา สิริพัชรนันท์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2566 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจาก นางลลิตา สิริพัชรนันท์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 8(2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 จึงให้ นางลลิตา สิริพัชรนันท์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป

ส่วนคำสั่งฉบับที่ 2 เป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 188/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 218/2562 ลงวันที่ 30 ส.ค.2562 แต่งตั้ง นายณัฐกานต์ ไชยรบ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.2562 เป็นต้นไป นั้น เนื่องจาก นายณัฐกานต์ ไชยรบ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 จึงให้ นายณัฐกานต์ ไชยรบ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 1 ฉบับ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ ลงนามโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุว่า ด้วย นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุนทร ปานแสงทอง) ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.2566 เป็นต้นไป ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.2566 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *