ราชกิจจาฯ เผยประกาศ กกต. ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ

Author:

 

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ กกต. ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
<

วานนี้ (27 ก.ค. 2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชอบธรรม ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายเมธี กาญวัฒนะกิจ หัวหน้าพรรคเส้นทางใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเส้นทางใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเส้นทางใหม่ ตามข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ข้อ 144 (1)

กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อิทธิพร บุญประคอง

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *