ราชกิจจาฯ โปรดพระราชทาน สถาปนาสมศักดิ์ พระราชคณะ 97 รูป

Author:

 

ราชกิจจาฯ โปรดพระราชทาน สถาปนาสมศักดิ์ พระราชคณะ 97 รูป

ราชกิจจาฯ โปรดพระราชทาน สถาปนาสมศักดิ์ พระราชคณะ 97 รูป

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูป รวมทั้งประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น จำนวน 6 รูป

 

 

ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *